دانلود فایل ( تحقیق ارتش در دوره ايلخانيان)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: تحقیق ارتش در دوره ايلخانيان

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

مقدمه: «تاريخ نظامي جامع نمايشات هراسناك است كه بازيگران صحنه وسيع آنها منحصر به اشخاص معين نبوده است. بلكه شامل ملل يا تمدنهاي مختلف مي شوند. از اينرو براي كسانيكه خواسته باشند راجع به كيفيات روحي انسانها و اقوام بررسيهاي دقيقي بنمايند، فايده خواند

ادامه مطلب